ZHVILLIMI SOFVERIK

Zhvillimi dhe Implementimi në SharePoint

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) është i specializuar në ndërtimin dhe ofrimin e zgjidhjeve të TI-së në platforma të Microsoft-it. Vendosja e serverit të Share point dhe integrimi si një ndër ofertat e shërbimeve tona dhe arsyeja pse ua rekomandojmë klientëve tanë është sepse Microsoft SharePoint Server është i sigurtë, i pershkallëzueshëm, dhe funksionon si një server i portalit që mund të ndihmoj në mbledhjen e faqeve, informatave dhe aplikacioneve në një organizatë, në një faqe të vetme e cila është zgjidhje e lehtë për tu përdorur dhe e lehtë për t’u qasur në të, kudo dhe kurdo. BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) do ofroj mundësi të menaxhimit, indeksimit dhe sigurisë së të dhënave me përdorim të besueshëm. Grupet e përdoruesve nepër departamente dhe njerëz të tjerë të involvuar mund të bashkëohen në mënyrë që ta rrisin produktivitetin në punë. Softueri i zhvilluar nga BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) bazuar në serverin e SharePoint do jetë shumë i përshkallëzueshëm, gjë që do siguron një rritje të lehtë të përdoruesve në të ardhmen. SharePoint është një platformë e madhe e cila ka një rang shumë të madhë të mundësive. SharePoint i definuar si produkt për bashkëpunim dhe menaxhim të dokumenteve përfaqëson një mënyrë të re për të punuar së bashku. SharePoint mund të përmbledhet në 5 principe kryesore: Bashkëperdor– SharePoint është vendi për të ndarë ide, përmbajtje dhe vizionin e kompanisë së juaj Organizo– Është i përshkallëzueshëm mjaft që ti organizoj dhe menaxhoj të gjitha informatat mbi asetet e juaja por është poashtu i dizajnuar të organizoj dhe ruan dokumente me qëllim të rritjës së produktivitetit personal, të mban ekipet e perditesuara, dhe ti mban projektet në rrugën e duhur Zbulo– Është vendi ku ju shkoni për të zbuluar ekspertë, për të ndarë dituri dhe për të zbuluar lidhje për informata dhe njerëz Ndërto– Është një qendër për zhvillues që ndërtojnë dhe vendosin aplikacione moderne dhe për dizajnerë që të ndërtojnë web-faqe të mira për sy Menaxho –Dhe sepse është ndërtuar duke e pasur Renë në mendje, profesionistet e TI-së mund t’i menaxhojnë kostot dhe t’i arrijnë kërkesat për menaxhimin e rreziqeve. Përfundimisht, Share Point është ndërtuar që të përballoj gjithçka që klientët tanë mund të kërkojnë, në mënyrë që profesionistet e TI-së mund të kalojnë më shumë kohë me menaxhim të informatave, të japin më shumë inovacion dhe ta menaxhojnë kohen e tyre në mënyrë efektive.

Zhvillimi i Databazave

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) ofron shërbime të programimit dhe konsulencë për baza të shënimeve, në çështje të dizajnit të arkitekturës, Transact-SQL, integritetit të shënimeve, indeksave, pamjeve, funksioneve, procedurave, shkrehësve, shënimet e shpërndara, optimizimi i query-ve, dhe transaksioneve. Dizajnim të arkitekturës ndërmarrëse në aplikacione të SQL Server Programim në baza konceptuale në Transact-SQL, krijimin dhe menaxhimin e databazave dhe komponenteve të tyre të ndërvarura Zbatimi i integritetit të të dhënave duke përdorur IDENTITY kolona e cilësimeve, kufizimet, kryesore, rregullat dhe identifikuesit unik. Krijimi dhe mirembajtja e indeksave. Ne mund të bëjmë, për shembull, krijimin e indekseve dhe pastaj me procedurat për të ruajtur ato në kushte të mira siç është riorganizimi i indekseve dhe përditësimin e statistikave. Krijimi, përdorimi, dhe mirëmbatja e të dhënave. Përdorimi i Shikimit është i rëndësishme kur ju nuk dëshironi të jepni leje të drejtpërdrejtë në tryezën e veçantë në bazën e të dhënave. Zbatimi I funksioneve ‘user-defined’. Kjo në rastin kur keni nevojë për të zbatuar në databazat tuaja funksione të reja, ne mund të ju ndihmojë për të zbatuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Projektimi, krijimi dhe perdorimi per procedurat e ruajtura Krijo dhe implemento ‘trigers’. Ne mund ta bëjmë kontrollin e ‘trigerëve’, të cilat mund të shkaktojnë probleme në performancë dhe në databazë. Arsyeja, ‘trigerët’ e krijuar gabimisht mund të kenë ndikim trigerët keq në sjelljen e databazës. Në të njëjtën kohë, krijimi i ‘trigerëve’ të duhur. Programet nëpërmjet serverëve të shumtë duke përdorur ‘query’ të shpërndarë dhe pikëpamje të ndara. Optimizim i ‘query’ performancës. Edhe nëse ju keni harduerë të fuqishëm, performanca e databazës mund të ndikohet në mënyrë negative nga një ‘query’ i keq, i cili mund trigerëve ketë impakt serioz në peformancën e databazës suaj. Analizimi i ‘Query’. Nëse keni probleme me ‘query’, ne mund të bëjmë analizë të detajizuar, t’i rifreskojmë ata dhe kjo do ta përmisoj performancën e databazës. Menaxhimi i transaksioneve dhe bllokimeve, për të siguruar konkurencë dhe rikuperim të të dhënave. Ne mund t’i zgjidhim rastet në databazat që kanë shumë përdorues, ku në të njëjtën kohë disa përdorues të cilët janë duke përdorur databazën të cilat përdorin transaksione të njëkohshme për të rifreskuar të dhënat e njëjta, ku në këtë rast kontrollimi i konkurrencës dhe qëndrueshmërisë së datave është shumë me rëndësi.

Administrimi i Databazave

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) ofron shërbime dhe konsulencë për administrimin e bazave të shënimeve, në çështje të planifikimit, administrimin e fajllave, sigurisë, automatizimit, ruajtjës dhe rikthimit, optimizimit, transferimit si dhe disponueshmëri të lartë, të shpjeguara shkurtimisht si vijon: Planet për implementimin e instalimit të SQL Serverit, të konfiguruar për nevojat e organizatës së juaj. Ky është një hap shumë i rëndësishëm kur jeni duke e startuar një projekt, ku ne do ju ndihmojmë që të kujdeseni për kërkesat e softuerit dhe harduerit Ngritjet në databazë, në procedura të sigurta dhe optimale. Zakonisht kur ngritjet e sistemit ndodhin ju duhet të dini nëse databaza e juaj është duke përdorur funksionalitete të cilat nuk funksionojnë në verzione të reja të SQL serverit Menaxhimi i dosjeve dhe databazave, duke përfshirë gjetjën e kërkesave të resurseve. Për shembull, resurset e juaja harduerike, të cilat kanë një ndikim të madh në përformimin e databazës Zgjedhja e metodës së sigurtë për qasje, konfigurimi i qasjës së sigurtë, planifikimi dhe implementimi i lejeve në databazë dhe mbrojtja e SQL serverit me një rrjetë të ndërmarrjës Performimi dhe automatizimi i punëve administrative dhe krijimi i veglave të personalizuara administrative. Automatizimi i punëve administrative ndihmon në punët e përditshme rutinore, të cilat pastaj ju japin më shumë kohë që të merreni me punë të tjera administrative Ruajtje e databazës dhe implementimi i strategjive të ruajtjës së të dhënave. Në këto strategji ne mund të ju ndihmojnë që ta gjeni mënyren më të mirë që ta ruani databazën, zgjidhje e cila do i plotëson të gjitha kërkesat e organizatës së juaj. Ruajtja e SQL Serverit dhe kthimi i komponenteve japin një mbrojtje bazike për të dhënat kritike të cilat janë të ruajtura në databazën e juaj të SQL-së. Ruajta e databazës ju siguron edhe nga humbja e të dhënave përshkak të katastrofave Optimizimi i databazave, që do të thotë riparimi, rrit dhe përmirëson performancën e databazës. Zakonisht, gjatë një dizajni të databazës, ka probleme përshkak të mos kryerjës së punës në mënyrën e duhur, gjë që mund të ketë ndikim në performancën e databazës, kështu që ne mund të ju ndihmojmë t’i riparoni dhe t’i përmirësoni ato Auditimi i të dhënave mund të ju ndihmoj të auditoni përdoruesit e databazës për qështje të sigurisë. Auditimi i SQL Serverit mundëson auditimit në të cilin ju mund të auditoni objekte specifike

Zhvillimi i Aplikacioneve

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) zhvillon aplikacione të të gjitha kategorive dhe madhësive duke përfshirë aplikacionet Windows, aplikacionet Web application, aplikacionet Mobile, Shërbimet e Web-it dhe aplikacionet e Konsolës. BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) zhvillon aplikacione të të gjitha kategorive dhe madhësive. Metodologjia jonë fillon që nga marrja e kërkesave të para nga përfaqësuesit jo-teknikë të biznesit, institucionit apo organizatës, nëpër planifikimin detal të zgjidhjes, deri te zhvillimi dhe implementimi profesional i zgjidhjes së duhur.

Windows Aplikacione

Për aplikacionet që përdoren nga numër i vogël i njerëzve, apo në raste specifike në distancë, ne ndërtojmë zgjidhje softuerike specifike për nevoja të institucioneve, bizneseve, organizatave dhe individëve. Ekipi ynë zhvillon aplikacione Windows që janë cilësore dhe me kosto efektive për t’iu ndihmuar njerëzve ta realizojnë potencialin e tyre të plotë në aktivitetet në organizatë dhe ato personale. Pos zhvillimit të softuerit, ne e instalojmë dhe e mirëmbajmë atë, dhe mund të jeni të sigurtë se stafi ynë profesional i zhvilluesve dhe i përkrahjes teknike do të ju ndihmojë rreth secilës çështje dhe pyetje që mund ta keni. Nëse tashmë e dini se çka ju nevojitet saktësisht, ne mund të përgatisim propozim të detalizuar bazuar në specifikimet tuaja. Nëse nuk jeni të sigurtë për projektin tuaj dhe keni pyetje për ne, ndihuni të lirë të na kontaktoni.

Web Aplikacione

Për numër më të madh të përdoruesve gjeografikisht të shpërndarë, apo për web-faqe publike të të gjitha lëmive. Nëse doni t’i shtoni dinamikë dhe interaktivitet web-faqës suaj, do të ju nevojitet zgjidhje cilësore dhe efektive. Ne ofrojmë shërbime të plota të zhvillimit të aplikacioneve web që janë specifike, dinamike dhe interaktive. Fokusi ynë kryesor është t’iu ndihmojmë klientëve tanë në zhvillimin e zgjidhjeve me kosto efektive për nevojat e veta individuale. Në punën tonë përdorim teknologji inovative dhe sigurohemi që projekti specifik që e bëjmë është efektiv, i sigurtë dhe i plotëson kërkesat e klientit.

Zhvillimi i Aplikacioneve për Pajisje Mobile

Për rastet kur disa nëpunës duhet të kryejnë punë në terren dhe t’i sinkronizojnë shënimet në qendër.

Zhvillimi i Konzolë-Aplikacioneve

Për administratorët e sistemeve të cilëve iu nevojitet vegël specifike e punës në konsolë. Megjithëse konzolë-aplikacionet kanë dalë nga përdorimi në skenarët e zakonshëm të bizneseve dhe organizatave, në rastet kur ju nevojitet vegël specifike, ne jemi këtu për ta ndërtuar atë sipas nevojave tuaja.

Zhvillimi i Web Shërbimeve

Për publikim të ndonjë shërbimi në web, apo për nevoja të brendshme të organizatës. Web-serviset janë teknologji e shkëlqyeshme për zgjidhjen e sfidave të sistemeve të shpërndara në Internet. Në të njëjtën kohë, investimet në integrimin e bizneseve po rriten po ashtu. Web-shërbimet i kanë këto benefite kryesore: E rrisin potencialisht efikasitetin e organizatës duke e zvoglu koston dhe kohën për lidhjen e aplikacioneve E rrisin realizueshmërinë e qasjes në informatë në kohë reale, në distancë, që ofron informatë aktuale për një proces Mundësojnë biznes në kohë reale dhe procesim direkt Janë të hapur ndaj teknologjive të ndryshme duke mundësuar integrim të sistemeve krejtësisht të ndryshme Janë në dispozicion për të gjitha madhësitë e organizateve dhe të individëve

BIT është në dy platforma IOS dhe Android!
Na Kontaktoni Tani