Siguria e TI

Siguria e TI

Me varësinë me të madhe të organizatava ndaj rrjetave ose transaksioneve biznesore, ndarjen e informatave dhe komunikimit ditor, rrjetat e tyre duhet të kenë qasje të rritur për klientë, punonjës, furnizues, partnerë, kontraktorë dhe punonjës që punojnë në distancë. Por me rritjen e qasshmërisë, rritet edhe ekspozimi i sigurisë ndaj të dhënave kritike të cilat janë të ruajtura ose janë duke udhëtuar nepër rrjet. Si përgjigje ndaj kësaj sfide, BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) ofron shërbime të vlerësimit të sigurisë së Infrastrukturës së TI-së e cila ju ofron klientëve me informata bazike për qasshmërinë, integritetin dhe konfidencialitetin e informatave të cilat transmetohen nepër rrjetë ose të cilat janë të ruajtuara në pajisje të rrjetës. Pas konstatimit se sistemet janë të sigurta, organizata duhet të vazhdoj me vlerësimin e rreziqeve duke përdorur vegla automatike të monitorimit. Vlerësimi i sigurisë së infrastrukturës në BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT), i cili ësht i dizajnuar që fillimisht ta adresoj infrastrukturën e rrjetave dhe aspektet që kanë të bëjnë me politikat e sigurisë dhe procedurat, fokusohet në këto fusha: Rishikim i Politikave të Sigurisë Konfigurimi i Sigurisë në Perimeter Siguria e Rrjetave Qasje të Kontrollit të Brendshëm Menaxhimi i Sigurisë Themelimi i Bazës Menaxhimi i Përditësimeve Menaxhimi dhe Auditimi i Shenimeve Enkriptimi i të Dhënave

BIT është në dy platforma IOS dhe Android!
Na Kontaktoni Tani

Bulevardi 'Bill Clinton' Prishtinë

Copyright @ 2022 BIT all right reserved.